اخبار خوزستان – مرگ هفت عضو یک خانواده بدلیل حفاظ کنار جاده‌